Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten van alle leveringen van producten en/of diensten door Fleur NV voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Fleur NV niet aanvaard.


Aanbieding

 • Elke door Fleur NV aangegane aanbieding is vrijblijvend en wordt gedaan zonder verbintenis.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand hetzij op de dag van ondertekening van het contract door Fleur NV, hetzij op de dag van verzending van de schriftelijke orderbevestiging door de NV Fleur.
 • Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen van Fleur NV binden Fleur NV niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 • De in catalogi vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Fleur NV aan de klant gezonden orderbevestiging.
 • Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Levering

 • De leveringstermijn gaat in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
 • De producten gelden ten aanzien van de leveringstermijn als geleverd wanneer ze voor verzending gereed zijn.
 • Het risico van de goederen is voor de koper vanaf het tijdstip en de plaats van de afhaling of verzending, zelfs als het vervoer geheel of gedeeltelijk door onze zorgen geschiedt. De klant dient zelf de goederen te verzekeren. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust bij de klant.
 • Behoudens grove schuld aan de zijde van Fleur NV geeft overschrijding van de leveringstermijn de klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De klant is verplicht de producten in ontvangst te nemen en is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren. Fleur NV is niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade als gevolg van overschrijding van opgegeven leveringstermijnen.

Eigendomsvoorbehoud

 • Onverminderd hetgeen bepaald in 4.2. en 4.3., blijven alle goederen eigendom van Fleur NV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopprijs, de interesten en de eventuele kosten. Intussen is het de klant verboden de producten te verkopen, te verhuren, te exporteren, te verpanden of er op welke wijze dan ook over te beschikken en er enige verandering aan te brengen die er de waarde van zou verminderen.

Betaling

 • Behoudens schriftelijk anders bedongen, zijn de facturen contant betaalbaar en uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsinterest verschuldigd te belope van 1,5 % per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 125,00), onverminderd het recht van Fleur NV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Hierbij vervallen alle eventuele vroeger gemaakte betalingsafspraken en wordt het volledig openstaand schuldsaldo opeisbaar.
 • Alle betalingen moeten gedaan worden op de zetel van Fleur NV, hetzij in haar kantoren, hetzij door creditering op haar financiële rekeningen. De betaling is slechts bevrijdend nadat zij op haar rekening werd uitgevoerd. De financiële kosten en bankkosten van deze crediteringen blijven ten laste van de klant.
 • Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Fleur NV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van dagvaarding in faillissement, bij aanvraag van gerechtelijke reorganisatie of minnelijk akkoord, uitstel van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Fleur NV gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Klachten

 • De klant is gehouden de producten onmiddellijk na ontvangst ervan na te zien. Alle zichtbare gebreken aan de producten of klachten betreffende de levering dienen uiterlijk binnen de 3 dagen na levering per aangetekend schrijven, fax of mail aan Fleur NV gemeld te worden. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken. Indien de klant zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de producten te hebben aanvaard. Fleur NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet hergroeien van de geleverde planten. Een klacht kan nimmer aanleiding zijn, ook niet wanneer deze tijdig is ingediend, tot volledige of gedeeltelijke opschorting van de betalingsverplichting van de klant.

Annulatie door de klant

 • Annulatie van de overeenkomst door de klant kan slechts voor zover en in de mate dat dit uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk met Fleur NV werd overeengekomen. Fleur NV rekent zich het recht toe een schadevergoeding te eisen voor het geleden verlies ten gevolge van de annulatie, ten bedrage van maximaal het totale bedrag van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 • Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, behoudens opzettelijke fout in hoofde van Fleur NV en behoudens in geval van gegronde klacht van de klant overeenkomstig hetgeen bepaald in 7., is elke aansprakelijkheid van Fleur NV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Fleur NV is evenmin aansprakelijk voor voormelde schade welke door haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen wordt veroorzaakt, ook niet in geval van opzet of grove schuld van haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen.
 • De klant is gehouden Fleur NV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Fleur NV in deze voorwaarden in verhouding tot de klant is uitgesloten.
 • Ingeval van gegronde klacht door de klant met betrekking tot de geleverde goederen overeenkomstig hetgeen bepaald in 7., is de aansprakelijkheid van Fleur NV in ieder geval beperkt tot de waarde van de geleverde producten, ongeacht de oorzaak en de omvang van de schade.

Schuldvergelijking

 • Fleur NV behoudt zich het recht voor om het principe van schuldvergelijking, zoals voorzien in artikel 1289 ev. B.W. in te roepen, wanneer zij en de klant elkaars schuldenaar zijn.

Titels

 • De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de verschillende artikelen of onderdelen ervan, zijn enkel opgenomen om de lezing van de algemene voorwaarden en de verwijzingen naar de bepalingen te vergemakkelijken. Zij zijn geen deel van de algemene voorwaarden en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel of de alinea waarop zij betrekking hebben.


Onafhankelijkheid van de bepalingen

 • Indien enige verbintenis in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van het dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de algemene voorwaarden en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met het dwingend recht. Geschillen
 • Op alle door Fleur NV gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Belgisch recht van toepassing.
 • In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van Ieper bevoegd.

Wissels

 • Deze algemene voorwaarden blijven van kracht, zelfs indien wissels aanvaard of getrokken worden met betrekking tot de facturen.