ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUR NV

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1. De klant dient steeds deze algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een overeenkomst te sluiten met Fleur NV. Het invullen en ondertekenen van een offerte of het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

1.2. Deze algemene voorwaarden vormen een kaderovereenkomst tussen partijen en beheersen hun huidige en toekomstige handelsrelatie. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn deze algemene voorwaarden steeds van toepassing op elke huidige en toekomstige aanvraag, aanbod, offerte, opdracht, bestelling en overeenkomst die tussen partijen tot stand komt.

1.3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

1.4. De algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de voorwaarden van de klant. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen voorwaarden. Een aanvaarding van een bestelbon van de klant impliceert in geen enkel geval een aanvaarding door Fleur NV van enige voorwaarden van de klant.

1.5. Fleur NV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen voorafgaandelijk aan de klant gecommuniceerd worden.
 

2. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1. Elke door Fleur NV geformuleerde aanbieding is vrijblijvend en zonder enige verbintenis.

2.2. De overeenkomst komt slechts tot stand hetzij op de dag van ondertekening ervan door Fleur NV, hetzij op de dag van verzending van de schriftelijke orderbevestiging door Fleur NV.

2.3. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten, aangestelden, agenten of andere tussenpersonen van Fleur NV binden Fleur NV niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 

3. Levering

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mogen eventueel bepaalde leveringstermijnen alleen als een aanduiding zonder verbintenis worden beschouwd en zijn zij niet dwingend voor Fleur NV.

3.2. De leveringstermijn gaat in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 2.2. De producten gelden ten aanzien van de leveringstermijn als geleverd wanneer ze voor verzending gereed zijn.
3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en behoudens zware fout in hoofde van Fleur NV geeft het overschrijden van een leveringstermijn de klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding of schadevergoeding.

3.4. Iedere wijziging of opschorting op vraag van de klant gedurende de uitvoering van een bestelling brengt van rechtswege een verlenging teweeg van de leveringstermijn en eventueel een prijsverhoging. In geen geval kan dit de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben, noch zal Fleur NV enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.5. Iedere “vreemde oorzaak” (art. 1147 oud BW) of “onvoorziene omstandigheden”, zelfs wanneer zij niet tot blijvende of volstrekte onmogelijkheid leiden, doen onmiddellijk afbreuk aan de verbintenis van de leveringstermijn. Worden conventioneel onder meer als “vreemde oorzaak” of “onvoorziene omstandigheden” beschouwd: (werk)stakingen, lock-out, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, oorlog, natuur- en andere rampen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen, overheidsbeslissingen met invloed op de uitvoering van de verbintenissen, epidemieën en pandemieën, onvoorziene stillegging, stockbreuk bij leveranciers, zelfs enkel van vervoer.

3.6. De klant is, onverminderd de toepassing van artikel 3.5, verplicht de producten in ontvangst te nemen en is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren.

3.7. Het risico op het tenietgaan van de producten is voor de klant vanaf het tijdstip en de plaats van de afhaling of verzending, zelfs als het vervoer geheel of gedeeltelijk door Fleur NV geschiedt. De klant dient zelf de producten te verzekeren. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust bij de klant.

3.8. Alle niet gefactureerde verpakkingsmaterialen gebruikt bij leveringen blijven eigendom van Fleur NV. De klant zal deze verpakking binnen 2 weken na levering terugbezorgen. Niet terugbezorgde verpakking zal worden aangerekend. Waardeloze verpakking, zoals onder meer folie, karton, inpakpapier…, wordt niet teruggenomen en dient de klant zelf te verwerken.
 

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn contante prijzen, exclusief BTW en andere belastingen of taksen. Fleur NV heeft het recht om bijkomende heffingen of belastingen die de overeenkomst zouden bezwaren, ingesteld of opgelegd tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst en het ogenblik van levering ten laste van de klant te leggen.

4.2. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de geldende grondstofprijzen, energieprijzen en lonen op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst. De prijzen kunnen door Fleur NV na totstandkoming van de overeenkomst aan de evolutie van deze kosten en wijzigingen in de marktomstandigheden en aan andere objectieve elementen aangepast worden.
 

5. Facturatie en betaling

5.1. Behoudens schriftelijk anders bedongen, zijn de facturen contant betaalbaar en uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum. De klant zal ten laatste op ogenblik van de levering van de producten de noodzakelijke informatie verstrekken die facturatie toelaat.

5.2. Alle betalingen moeten gedaan worden op de zetel van Fleur NV, hetzij in haar kantoren, hetzij door overschrijving op haar financiële rekeningen. De betaling is slechts bevrijdend nadat zij op de rekening van Fleur NV werd ontvangen. De financiële kosten en bankkosten van deze betaling zijn ten laste van de klant.

5.3. De factuur zal beschouwd worden als door de klant aanvaard indien zij, binnen een termijn van acht dagen aanvangend bij de ontvangst van de factuur, niet het voorwerp van opmerkingen heeft uitgemaakt die met aangetekend schrijven werden overgemaakt aan Fleur NV.

5.4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd te belope van 1 % per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 250,00) als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke invorderingskosten. Dit onverminderd het recht van Fleur NV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Hierbij vervallen alle eventuele vroeger gemaakte betalingsafspraken en wordt het volledig openstaand schuldsaldo opeisbaar. Eventuele afkortingen worden steeds onder voorbehoud aanvaard en eerst ter aanzuivering van de vervallen rente aangewend.

5.5. Indien een gedeelte van de prijs of enig ander saldo niet wordt betaald op de vervaldag zal ieder door de klant verschuldigd saldo, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar worden. In dat geval kan Fleur NV de overeenkomsten schorsen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, tot de integrale betaling en de waarborgverlening is gebeurd vanwege de klant. Bovendien heeft Fleur NV in dat geval het recht alle bestaande overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.6. Fleur NV behoudt zich het recht voor om voorafgaandelijk aan de levering de betaling van het geheel of een gedeelte van de prijs te vragen. Indien de klant aan zulk verzoek geen gevolg geeft, mag Fleur NV de uitvoering van de overeenkomst uitstellen tot op het ogenblik van betaling en zelfs, na aangetekende ingebrekestelling, de overeenkomst als ontbonden aanzien.

5.7. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Fleur NV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van dagvaarding in faillissement, bij aanvraag van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Fleur NV gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 

6. Klachten

6.1. De klant is gehouden de producten onmiddellijk na levering ervan na te zien. Om geldig te zijn dienen alle klachten inzake non-conformiteit van de levering en zichtbare gebreken aan de producten uiterlijk binnen de 3 dagen na levering per aangetekend schrijven, fax of mail aan Fleur NV gemeld te worden. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gronden van de klacht. Bovendien zal elke klacht inzake non-conformiteit of zichtbare gebreken van rechtswege onontvankelijk zijn, wanneer de producten door de klant geschonden of aangetast zijn. Het bewerken, verwerken, verhandelen, aantasten enz. door de klant, al was het maar van een gering gedeelte, maakt elke klacht van welke aard ook onontvankelijk en brengt steeds de aanvaarding van de producten met zich mee. In alle gevallen waarin de klant de niet-conformiteit en zichtbare gebreken van de producten opwerpt, hetzij zowel voor als na de levering, zal de klant de bewijslast dragen. Er worden geen klachten aanvaard van producten die reeds verder werden geleverd aan derden of werden doorverkocht aan derden.

6.2. In geval van gegronde klacht overeenkomstig dit Artikel 6 zal de klant Fleur NV in eerste instantie toestaan de non-conforme producten en de producten met gebreken te vervangen. Indien vervanging redelijkerwijze niet mogelijk is, heeft de klant recht op terugbetaling van de prijs. Enige andere garantie- of schadevergoedingsplicht is overeenkomstig uitgesloten.
 

7. Annulatie door de klant

Annulatie van een overeenkomst door de klant kan slechts na uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van Fleur NV. Fleur NV behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen ten belope van 30 procent op het totale bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht om de meerdere schade te bewijzen bestaande uit minimaal de gemaakte kosten en gederfde winsten.
 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De producten blijven eigendom van Fleur NV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich toe om de producten niet te vervreemden, te verwerken, te verpanden en/of met zekerheden te bezwaren. Indien de klant in weerwil van dit verbod, de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, toch vervreemdt, verwerkt, verpand of met zekerheden bezwaart, zal het eigendomsvoorbehoud ingevolge zakelijke subrogatie gelden op de schuldvordering (met betrekking tot de prijs) ten aanzien van de derde-koper. Het eigendomsvoorbehoud zal tevens nog toepassing vinden wanneer de geleverde producten bewerkt of vermengd werden met andere producten.

8.2. Het eigendomsvoorbehoud kent een verruimde toepassing en is bijgevolg ook van toepassing op andere producten geleverd door Fleur NV aan de klant, ongeacht welke sommen de klant nog verschuldigd is aan Fleur NV en ongeacht of deze producten het voorwerp uitmaken van de nog openstaande schuld.
 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Fleur NV kan ten aanzien van de klant slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge haar eigen zware of opzettelijke fout en de zware of opzettelijke fouten van haar aangestelden, werknemers of andere tussenpersonen.

9.2. Fleur NV kan ten aanzien van derden niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge haar eigen fout of fouten van haar aangestelden, werknemers of andere tussenpersonen. De klant vrijwaart Fleur NV voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Fleur NV in deze voorwaarden in verhouding tot de klant is uitgesloten.

9.3. De aansprakelijkheid van Fleur NV, om welke reden dan ook, is beperkt tot de directe en voorzienbare schade, en bedraagt per overeenkomst maximaal de door Fleur NV gefactureerde bedragen voor de geleverde producten. Fleur NV is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade of gederfde winsten die de klant zou kunnen lijden.

9.4. Fleur NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet hergroeien van de geleverde planten.
 

10. Overige bepalingen

10.1. Fleur NV behoudt zich het recht voor om het principe van schuldvergelijking, zoals voorzien in artikel 1289 oud BW en volgende in te roepen, wanneer zij en de klant elkaars schuldenaar zijn.

10.2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht, zelfs indien wissels aanvaard of getrokken worden met betrekking tot de facturen.

10.3. De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de verschillende artikelen of onderdelen van deze algemene voorwaarden zijn enkel opgenomen om de lezing ervan te vergemakkelijken. Zij zijn geen deel van de algemene voorwaarden en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel of de alinea waarop zij betrekking hebben.

10.4. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze algemene voorwaarden af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

10.5. Indien enige bepaling onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van het dwingend recht zou zijn, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de algemene voorwaarden en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met het dwingend recht. Partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig verklaarde bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

10.6. Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Fleur NV.

10.7. Op alle door Fleur NV gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

10.8. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken te Ieper bevoegd.

Leeggoedprijzen 

artikel factureren crediteren
Lage veenmanskist (V020) € 3,45 € 3,15
Hoge veenmanskist (V021) € 4,80 € 4,35
Hollandse box (V010) € 30,00 € 27,00
Lage Hollandse box (V012) € 22,00 € 20,00
Blokpallet 120x100 (V34) € 7,50 € 7,00
Europallet 120x80 (V032) € 15,00 € 13,00
Aalsmeerkist (V23) € 2,55 € 2,55
Waterbakken € 1,15 € 1,15
Graspallet / Verloren pallet (V033) € 15,00 € 14,00

Welkom bij Fleur!

Om Fleurproshop.com voor jou nog beter en leuker te maken gebruiken wij cookies (en daarmee vergelijkbare technieken).

Ik wil meer weten

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Dankzij deze cookies kan je bijvoorbeeld navigeren tussen verschillende pagina’s, formulieren invullen, artikelen toevoegen aan je winkelmandje,… Deze cookies zijn essentieel en kunnen niet uitgeschakeld worden.

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over hoe je onze website bezoekt (Google Analytics). Zo kunnen wij onze website blijven verbeteren in je voordeel.

Marketing cookies zorgen ervoor dat wij jou zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag.